KLAUZULA RODO

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

1. Administratorem Danych Osobowych jest firma pod nazwą NOWY KONSTANCIN-NIERUCHOMOŚCI S.C. Stanisława Ferko-Czajkowska i Piotr Nazarewicz, NIP: 1231230723, REGON: 142655768 z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna, 05-510, ul. Długa 78, zwana dalej NOWY KONSTANCIN NIERUCHOMOŚCI.

  2. Firma NOWY KONSTANCIN NIERUCHOMOŚCI otrzymała od Państwa informacje stanowiące dane osobowe, które będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności podejmowanych na Państwa życzenie. Firma NOWY KONSTANCIN NIERUCHOMOŚCI będzie używała Państwa danych również w ramach zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa na podstawie art. 6 ust. 1, oraz wykonania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami.

   3. Szczegółowy zakres obowiązków definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

    4. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek poddania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego ( zgodnego z prawem ) wykonania czynności. Odmowa przekazania tych informacji uniemożliwia przeprowadzenie czynności.
    Dane są przetwarzane na podstawie bezpośrednio udzielonej przez Państwa zgody.

     5. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonywać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy.

      6. Jeżeli będą mieć zastrzeżenia związane z działaniami, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

       7. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych, proszę uprzejmie o kontakt pod adresem e-mail: poczta@nieruchomosci-konstancin.com.